Reconstructie en herinrichting Huismansingel

De Huismansingel maakt onderdeel uit van de hoofdinfrastructuur van de TU Delft Campus. De komende jaren wordt gewerkt aan vernieuwing en verbetering van de TU Delft Campus, zoals beschreven in de TU Delft campusstrategie, en daar hoort ook de verbetering van de mobiliteit en bereikbaarheid bij. Het aantal verkeersbewegingen is de afgelopen jaren gestegen en zal de komende jaren alleen maar verder stijgen. Een reconstructie en herinrichting van de Huismansingel is noodzakelijk voor deze belangrijke ‘drager’ van de gebiedsontwikkelingen op TU Delft Campus Zuid.

Huismansingel als kwalitatief hoogwaardig entree


De reconstructie en herinrichting Huismansingel zal de verkeersveiligheid verbeteren én de doorstroming van het verkeer van en naar de N470 en A13. Daarnaast heeft de herinrichting als doel om de Huismansingel als kwalitatief hoogwaardige entree van de TU Delft Campus neer te zetten. De herinrichting bestaat concreet uit de volgende onderdelen:

  • Verkeersveiligheid: Er wordt ruimte gemaakt voor de toename van het aantal verkeersbewegingen met de auto en de fiets. In eerste instantie wordt de weg verbreed naar twee eenbaanswegen. Ook wordt de technische staat van de wegen wordt verbeterd.
  • Verkeersstructuur: De bestaande verkeersstructuur met twee opeenvolgende kruisingen (met de Molengraaffsingel en de Cyclotronweg) wordt aangepast naar één enkel kruispunt (bevordert aansluiting N470/A13). Dit heeft tot gevolg dat het verkeer van de Cyclotronweg via de Molengraaffsingel wordt afgewikkeld en het verkeer van de Uytenbogaartsingel via de Watermanweg.
  • Uitstraling: De twee banen zullen gescheiden worden door een brede groene middenberm, een duidelijke begrenzing aan de buitenzijde door fiets- en voetpaden én bomen in de laanstructuur. Hiermee wordt niet alleen allure toegevoegd maar krijgt ook de natuur en ecologische kwaliteit een impuls.

Planning

Ontwerp – lopend
Uitvoering – Q4 2023 – Q1 2024
Oplevering – Q2 2024

Duurzaamheidsambitie

Bij het ontwerp en tijdens de uitvoering wordt zoveel mogelijk circulair materiaal toegepast. Zo zal de fundering van de rijbanen bestaan uit betonpuin, wat is vrijgekomen van gesloopte gebouwen op de TU Delft Campus.

Wat betekent de reconstructie en herinrichting van de Huismansingel voor mij?

Voorbereidende werkzaamheden in het kader van dit project zijn in maart 2022 gestart met het rooien van enkele bomen en het graven van sleuven ten behoeve van ondergrondse kabels en leidingen. Op dit moment zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. In samenwerking met de gemeente Delft wordt gewerkt aan de vaststelling van het Definitief Ontwerp. Daarnaast dient ook getoetst te worden welke effecten dit project heeft op de stikstofdepositie. Indien het bovenstaande vastgesteld is, starten de voorbereiding voor de uitvoerende werkzaamheden. De aannemer heeft hiertoe al plannen uitgewerkt, zodat naar alle waarschijnlijkheid ook snel en efficiënt gestart kan worden. Vanaf het najaar 2023 zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan de Huismansingel zelf, waaronder grondverzet, asfalteringswerkzaamheden ten behoeve van nieuwe wegen en fiets- en voetpaden en het aanbrengen van verkeerslichten.

Afhankelijk van de door de aannemer vast te stellen planning zal hierbij sprake kunnen zijn van hinder voor de gebruikers van de Huismansingel en aansluitende wegen. Zo kunnen rijrichtingen tijdelijk aangepast of omgelegd worden en kunnen er snelheidsbeperkingen aan het verkeer worden opgelegd. In incidentele gevallen is het niet te vermijden dat delen van het gebied tijdelijk met beperkingen bereikbaar zijn.

Het projectteam van de TU zal er in nauwe samenwerking met de Gemeente Delft alles aan doen om verstoringen en tijdelijke beperkte bereikbaarheid tot een minimum te beperken. Zodra er meer inzicht is in de planning van de werkzaamheden zal er over het bovenstaande met de omgeving gecommuniceerd worden.    

Meer informatie

Vragen over dit project of (andere) werkzaamheden op de campus? Neem contact op met team Parkmanagement van Campus and Real Estate.