Gebiedsvisies

De TU Delft Campus is verdeeld in drie delen: Campus Noord, Campus Midden en Campus Zuid; met elk een eigen beschrijving vanuit de visie.

De TU Delft Campusvisie 2040 is opgebouwd vanuit de thema’s: duurzaamheid, digitalisatie, verschuiving onderzoeksvelden, valorisatie en de groei en verandering van de campus-populatie. Het geeft richting aan transformaties en nieuwe ontwikkelingen voor de TU Delft en is daarmee kaderstellend voor vastgoed- en gebiedsontwikkelingen.

De gebiedsvisies zijn een concretere uitwerking van de Campusvisie 2040. Deze visies zijn geen blauwdruk, maar geven middels spelregels een richtinggevend ruimtelijk toetsingskader voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

Gebiedsvisie Noord

Het is nog niet bekend op welke wijze en op welke termijn deze gebiedsvisie wordt ontwikkeld. 

Gebiedsvisie Midden

Deze visie wordt gekenmerkt door een groene hoofdstructuur met zogenoemde bouwblokken. In die structuur is aandacht voor verschillende zones met een variatie aan functies en sferen. Lees meer.

Gebiedsvisie Zuid

Dit gebied wordt doorontwikkeld tot een levendige omgeving met nieuwe duurzame faciliteiten voor onderwijs en onderzoek, waar ontmoeting en samenwerking met de diverse bedrijven op campus worden gestimuleerd. Lees meer.