TU Delft Campus Zuid

De campus bestaat uit verschillende gebieden.  Kenmerkend voor TU Delft Campus Zuid is de ruimte voor ontwikkeling en de hoogwaarde kwaliteit van de huidige en toekomstige functies.

Dynamisch gebied in ontwikkeling

Het zuiden van de campus biedt volop ruimte voor verdere ontwikkeling. Niet alleen voor de TU Delft maar ook voor bedrijven die met onze universiteit willen samenwerken. De toenemende groei van het aantal studenten vraagt om uitbreiding van onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten.

In de campusstrategie is de toekomstige ontwikkeling van de campus beschreven. Rode draad is: in Noord bekijken we of we gebouwen gaan afstoten of renoveren, in Midden ligt de focus op renovatie en verduurzaming en in Zuid benutten we de ruimte voor ontwikkeling en nieuwbouw.

Innovatiekracht

Het gebied wordt de komende jaren doorontwikkeld tot een levendige omgeving met nieuwe faciliteiten voor onderwijs en onderzoek, waar ontmoeting en samenwerking worden gestimuleerd. Samenwerking binnen de TU Delft èn kruisbestuiving met de diverse bedrijven op de campus. Want juist samen komen de mooiste innovaties tot stand.

Indeling gebied

Wat komt er precies in het gebied en op welke plek? Dit worden de komende jaren, stap voor stap, ingevuld. De ontwerpers gaan samen met de toekomstige gebruikers aan de slag om een goede indeling te maken.

De puzzel ziet er op dit moment als volgt uit en wordt de komende jaren nog verder aangevuld:

 • Physics: een gebouw voor de afdelingen van de faculteit TNW die momenteel in gebouw 22 aan de Lorentzweg gevestigd zijn. Deze afdelingen verhuizen naar de nieuwbouw Physics. De meest geschikte locatie hiervoor is de huidige locatie van de afdeling Logistiek en Milieu (een facilitaire afdeling). Op deze plek zijn de meest trillingsarme gronden in het gebied; wat heel belangrijk is voor het trillingsgevoelige onderzoek dat bij TNW plaatsvindt.
 • de faciliteit Logistiek en Milieu komt in een nieuw gebouw iets verderop in dit gebied
 • een onderwijsgebouw met 1.600 onderwijsplekken en een flexibele indeling voor optimaal gebruik. Dit gebouw wordt gebruikt voor de faculteiten TNW en L&R, maar is ook in te zetten voor andere faculteiten op de campus.
 • een gebouw voor QuTech, het instituut van TU Delft en TNO voor de ontwikkeling van quantumtechnologie.
 • Cleanrooms; dit zijn onderzoeksruimten met zeer sterk gefilterde lucht en stabiele luchtkwaliteit op het gebied van temperatuur en luchtvochtigheid. Deze labs zijn bestemd voor hoogwaardig onderzoek, bijvoorbeeld onderzoek naar microchips en andere nanotechnologie.

De globale indeling wordt de komende tijd verder verfijnd: dan wordt bekend waar de gebouwen exact komen. Hoe deze eruit gaan zien qua vorm, materiaal en hoogte wordt nog uitgewerkt door architecten.

Lees alvast meer over de volgende projecten:

Physics
Logistiek & Milieu
Huismansingel
QuTech

Prettige omgeving

De gebouwen waar de ingenieurs van de toekomst worden opgeleid, waar de TU Delft samen met innovatieve bedrijven onderzoek verricht en waar dagelijks nieuwe ideeën worden geboren, staan niet op zichzelf. De TU Delft Campus wil een prettige omgeving bieden die zowel binnen als buiten ontmoeting stimuleert en waar je tussendoor lekker kunt ontspannen.

Horeca

Wat is een campus zonder goede horeca en fijne plekken om te studeren en te relaxen? De toekomstige horeca wordt verspreid over verschillende locaties. Verder komt er genoeg ruimte om te wandelen, een balletje te trappen of even te frisbeeën. In een natuurlijke omgeving, met verschillende plantensoorten voor een rijke biodiversiteit

Ontwerp

De uitgangspunten voor het vormgeven van het gebied worden vastgelegd in een stedenbouwkundig inrichtingsplan. Dit is een tekening met onderdelen als bouwkavels, wegen, water, groen en logistieke routes. Daarnaast is een goede en veilige bereikbaarheid belangrijk voor de (toekomstige) duizenden studenten, docenten en werknemers. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer, op de fiets en met de auto. Met uiteraard voldoende fietsenstallingen en parkeerplaatsen.
Al deze aspecten worden meegenomen bij het inkleuren van het ‘canvas’ van het gebied. De TU Delft werkt hierbij samen met de gemeente Delft en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Duurzaamheid

De TU Delft werkt aan verduurzaming van de campus, met als doel een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030. TU Delft Campus Zuid is bij uitstek de plek waar duurzaamheid, op de ontwerptafel, vorm kan krijgen. Denk aan bouwen met gebruikte materialen, isolatie op basis van natuurlijke materialen, energieneutrale gebouwen, energiezuinige installaties… Maar ook het terrein wordt duurzaam ingericht. Bijvoorbeeld met innovatieve bestrating of uitvindingen die wetenschappers graag willen testen op de campus. Denk aan een praktijkopdracht voor waterberging, bodemonderzoek of een slijtagetest met asfalt.

Facts and figures

 • Oppervlakte gebiedsontwikkeling: 320.000 m2
 • Onderwijsgebouw: 1.700 onderwijsplekken en 400 zelfstudieplekken
 • Optimale condities voor trillingsgevoelig onderzoek (categorie VC-E en VC-F gronden)
 • Duurzaam en circulair

Planning

 • 2021-2024: aanpassing ondergrondse infrastructuur
 • 2022-2024: nieuwbouw Logistiek en Milieu
 • 2024-2026: nieuwbouw TNW, QuTech, onderwijsgebouw, parkeergebouw