Gebiedsvisie  Campus Midden

Campus Midden is het gebied tussen de Rotterdamseweg, Kruithuisweg, Schoemakerstraat en Christiaan Huygensweg/Jaffalaan. Voor dit gebied  is een ruimtelijke visie opgesteld die aangeeft hoe het gebied zich in de toekomst verder kan ontwikkelen. De visie is gebaseerd op drie hoofdpijlers.

1. Groene dragers als ruimtelijke hoofdstructuur van de campus
Het Mekelpark en de omliggende gebieden zijn belangrijke open ruimtes die de basis vormen van Campus Midden. De groene gebieden bepalen de grenzen van zes bouwblokken of clusters, elk met een eigen karakter. Aan de randen van deze groene gebieden komen de stad en de TU Delft samen: hier kan de TU Delft zich presenteren aan de stad en lopen de groene stedelijke structuren door de campus, waardoor ze deel uitmaken van het dagelijkse leven in Delft.

2. Bouwblokken en stedenbouwkundige oriëntatie
De buitenkanten van de bouwblokken die aansluiten op de groene zones hebben een meer formele en monumentale uitstraling met veel ‘voordeuren’. De gebouwen vormen een heldere en aaneengesloten lijn langs de weg, waardoor het groene gebied begrensd wordt. Binnen deze grenzen is er ruimte voor een meer ontspannen sfeer, met een structuur van tuinen en binnenplaatsen. Samen vormen ze een rijkdom aan verschillende openbare ruimtes.

3. Slimme ruimtelijke indeling voor functiemenging: Reuring, Rust en Ruis
Langs het Mekelpark en op enkele andere zones staat de wetenschap centraal: hier mogen andere functies het onderzoek niet in de weg staan. Op de andere delen van Campus Midden zijn er mogelijkheden om de aantrekkelijkheid en leefkwaliteit van de campus te vergroten door andere functies toe te voegen, waaronder wonen.

Reuringzones
Reuringzones zijn plekken waar altijd wat te doen is. Deze plekken trekken mensen aan voor geplande en ongeplande ontmoetingen. Hier is ook de grootste concentratie van voorzieningen zoals horeca en sport.

Rustzones
Rustzones zijn rustige gebieden, zoals de tuinen en het park. Hier  kun je in een groene omgeving ongestoord werken, studeren of wonen zonder te veel afleiding. Hier komen diverse soorten woningen voor in verschillende volumes. Dit gebied is ook ideaal voor klimaatadaptatie en recreatieve plekken.

Ruiszones
Aan de randen van de campus is plek voor de logistieke en operationele kant van de universiteit. Hier vind je belangrijke functies zoals logistieke knooppunten en mobiliteitshubs. Ook bieden deze gebieden mogelijkheden voor activiteiten die wat meer hinder kunnen veroorzaken. Deze gebieden worden ook wel ‘ruiszones’ genoemd.